Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

– Promicanje ravnopravnosti spolova

Mjere predviđene ovim projektom jednako su usmjerene prema osobama oba spola i njihovi učinci i rezultati projekta jednaki su za osobe oba spola. Sve aktivnosti u Projektu, uključujući zapošljavanje novih suradnika, planirana su da se omogući spolna i rodna ravnopravnost. U projektnom timu podjednako su zastupljeni istraživači/ce oba spola/roda (6 od 13 aktivnih članova/ica projektnog tima su ženskog spola/roda). Diseminacijske aktivnosti planirane su tako da se uklone rodni stereotipi i uključe pozitivni uzori. U svim promotivnim materijalima za ciljane skupine i obraćanjima javnosti o projektu jednako se obraća osobama oba spola, s tim da se ne nameću stereotipne ideje o rodnim ulogama.

– Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i Pravilnikom o radu institucije Prijavitelja, pri planiranju Projekta posebna pažnja posvećena je zaštiti suradnika na Projektu, ciljanih skupina korisnika te krajnjih korisnika rezultata Projekta od bilo kojeg oblika diskriminacije uključujući one na temelju rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, izražavanja rodnog identiteta ili spolne orijentacije.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

– Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Svi rezultati projekta, kao i publikacije bit će ili su dostupne putem otvorenih platformi te web stranice projekta. Posebna pažnja usmjerena je na informiranje osoba s invaliditetom o rezultatima Projekta, te  je u sklopu aktivnosti vidljivosti i promocije izrađena mrežna stranica u skladu sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja. Stalno provjeravamo pristupačnost internetskih stranica te ćemo je nastaviti poboljšavati.

Održivi razvoj

– zelena javna nabava

Aktivnosti u sklopu projekta usmjerene su prema aktivnostima kojima se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja.

– klimatski izazovi

Same aktivnosti u sklopu projekta usmjerene su na rješavanje klimatskih izazova te će se prilikom razvoja sustava normiranja vezanog uz energetski učinkovitu gradnju u obzir uzimati svi relevantni čimbenici koji mogu imati utjecati na klimatske promjene („sive“ i „zelene“ mjere). Obzirom da je cilj projekta metodologija razvoja sustava normiranja vezan uz energetski učinkovitu gradnju, u svim se promotivnim aktivnostima i informiranju javnosti o projektu naglašavaju važnost zelene gradnje za budućnost građevinarstva, odnosno za budućnost očuvanja okoliša.

– učinkovitost resursa

Cilj aktivnosti u sklopu projekta usmjerene su i na učinkovitu uporabu resursa te se prilikom razvoja sustava normiranja vezanog uz energetski učinkovitu gradnju u obzir uzimaju svi relevantni čimbenici koji mogu utjecati na bolju učinkovitost uporabe resursa.
Sav otpad koji nastane u sklopu projektnih aktivnosti zbrinjava se na propisan način, koristeći uspostavljene procedure na instituciji prijavitelja i partnera. Vodi se računa i da se otpad čije je recikliranje moguće, odvaja i odlaže na za njih predviđena mjesta. U tu svrhu pripremljen je plan za prikupljanje i skladištenje otpada na razini projekta, a naročito za testno gradilište.

– načelo zelenog rasta

Provode se aktivnosti (industrijsko istraživanje) za rješenja kojima se potiče bolja učinkovitost uporabe resursa  (razvoj automatiziranog sustava za normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje kojim će se omogućiti bolja učinkovitost uporabe resursa u gradnji).